Strona główna/Opcjonalne/Zrównoważony rozwój

Zrównoważone rozwiązania to podstawa naszej działalności

Świadomość społeczna dotycząca kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem znacznie wzrosła w ostatnich latach, co sprawia, że zrównoważone działania są koniecznością dla wszystkich organizacji. Jednak dla SARII zrównoważony rozwój zawsze był podstawą działalności. Podstawą naszych wszystkich działań jest ambicja ochrony ograniczonych zasobów naturalnych poprzez recycling materiałów organicznych i nadanie im wartości użytkowych. Zbieramy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i odpady organiczne, które zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem przekształcamy w cenny materiał, znajdujący zastosowanie w innych gałęziach przemysłu. Więcej informacji na temat naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju.

Choć aspekt zrównoważonego rozwoju ma odzwierciedlenie w naszych praktykach, to jesteśmy świadomi, że nie ogranicza się on do samego modelu biznesu. Jesteśmy przekonani, że aby być zrównoważoną, dobrze prosperującą i rentowną firmą w długim horyzoncie czasowym, ważne jest być świadomym swojej odpowiedzialności – za dobro ludzi, za jakość i bezpieczeństwo produktów i usług, za partnerów biznesowych na każdym etapie współpracy oraz za kwestie społeczne i środowiskowe.

Dzięki obowiązującym w Grupie SARIA zasadom postępowania (SARIA Framework) wypracowaliśmy wspólne rozumienie naszego celu, wizji i misji. Chcąc uzupełnić nasze ambicje, określone w tej ogólnej ramie strategicznej, zdefiniowaliśmy sześć Zasad Biznesowych, które kierują naszą codzienną pracą. W naszym Kodeksie Postępowania określamy podstawowe zasady, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich naszych partnerów, zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych. Ten wspólny fundament wymaga pełnego zaangażowania wszystkich stron i jest dla nas najwyższym priorytetem w naszych praktykach biznesowych.

Sustainability Report 2022

Sustainability-Flyer 2022

Srebrny Medal EcoVadis - Nagroda za zrównoważone zaangażowanie.

Zrównoważony rozwój, inaczej mówiąc efektywność środowiskowa, społeczna i etyczna, to dziś jeden z najistotniejszych element dobrych praktyk i świadectwo dojrzałości biznesu.
W obecnych czasach, kiedy jesteśmy świadkami bardzo dynamicznych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, które są efektem działalności ludzkiej, praktycznie każda gałąź biznesu stoi przed ogromnym wyzwaniem, aby przewartościować i udoskonalić swoje praktyki w zakresie transparentności i zrównoważonego rozwoju. Takie przewartościowanie i udoskonalanie stosowanych praktyk ma również pozytywny wpływ i zachęca do podejmowania tych wyzwań również partnerów biznesowych firm, które już to zrobiły i działają w duchu zrównoważonego rozwoju.

Grupa SARIA została wyróżniona srebrnym medalem w rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis.
Niezależna platforma ratingowa EcoVadis, wspiera firmy w optymalizacji praktyk w obszarze odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej biznesu oraz prowadzi audyty i ocenia firm w tym zakresie. Opierając się na 21 kryteriach z czterech obszarów tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia, Grupa SARIA została oceniona i nagrodzona za zaangażowanie w odpowiedzialne działanie.

Wszyscy dążymy do tego samego celu: Razem w kierunku zrównoważonego świata i zdrowszego życia

Oprócz dużej uwagi, jaką zawsze zwracaliśmy na kwestie zrównoważonego rozwoju, nieustannie stawiamy sobie wyzwania i dążymy do poprawy. Zgodnie z naszymi zasadami postępowania i podejściem do zarządzania, polegającym na łączeniu lokalnej wiedzy z korzyściami płynącymi z bliskiej współpracy i dostosowania w celu wykorzystania mocnych stron jako grupy, kluczową zmianą w zakresie zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach była intensyfikacja współpracy między krajami.

W tym celu utworzyliśmy międzynarodową Grupę ds. Zrównoważonego Rozwoju złożoną z ekspertów, z całej naszej organizacji, która określiła nasz nadrzędny program zrównoważonego rozwoju na nadchodzące lata. Holistyczna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy pomoże nam odpowiednio skoncentrować się i wykorzystać synergię. Jednoczesnie lokalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju pozostają równie ważne, co pozwala zmaksymalizować ogólny efekt skali działania naszej Grupy.

Wierzymy, że oferowanie odpowiedzialnego społecznie miejsca pracy jest kluczowym czynnikiem, który nie tylko przyciągnie do nas świetnie wykwalifikowanych kandydatów do pracy, ale też zwiększy satysfakcję i motywację obecnych pracowników. Z tego powodu zdecydowaliśmy się położyć większy nacisk na klarowne i regularne przekazywanie informacji o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i na zewnątrz. Dlatego zapraszamy i zachęcamy naszych kluczowych partnerów do przeprowadzenia indywidualnej oceny wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju za pomocą EcoVadis. Informacje zawarte na tej stronie są pierwszym krokiem w kierunku większej przejrzystości, podobnie jak nasz pierwszy Raport o zrównoważonym rozwoju w 2021 roku.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy SARIA

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju ma swoje oparcie w wielu ankietach i analizach, które pozwoliły ustalić tematy  szczególnie istotne dla nas oraz te, w które jako SARIA, możemy wnieść istotny wkład. W procesie tym uwzględniono interesy różnych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Analiza istotności – dialog z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Przeprowadziliśmy analizę istotności w celu określenia kluczowych dla Grupy SARIA tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz obszarów zainteresowania. Centralnym elementem tej dobrze przyjętej metody jest aktywne zaangażowanie każdej z zainteresowanych stron w celu zidentyfikowania ich oczekiwań wobec SARIA w odniesieniu do aspektów zrównoważonego rozwoju. W celu uchwycenia perspektywy wewnętrznej przeprowadziliśmy wywiady z osobami piastującymi różne stanowiska, na różnych poziomach odpowiedzialności, reprezentującymi poszczególne jednostki biznesowe Grupy SARIA na świecie.

Ustalenia zostały uzupełnione analizą publikacji międzynarodowych oraz analizą konkurencji w celu zidentyfikowania istotnych tematów, w tym kwestii gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Następnie nadano im priorytet za pomocą ankiety ilościowej przeprowadzonej wśród 110 pracowników z siedmiu krajów. Ponadto przebadano 260 uczestników z różnych grup interesariuszy, aby uchwycić perspektywę zewnętrzną. Byli to klienci, dostawcy, urzędy, instytucje finansowe, zewnętrzni usługodawcy i firmy ubezpieczeniowe. Ponownie uwzględniono wszystkie główne kraje SARIA, aby uzyskać reprezentatywny obraz opinii.

Na podstawie tych ustaleń określiliśmy kluczowe kwestie naszego programu zrównoważonego rozwoju na nadchodzące lata. Szczegółowe wyniki analizy istotności zostaną zawarte w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju jako ramy wytycznych

Aby uporządkować nasze różne pola działania, jako orientację wykorzystujemy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. 17 celów głównych, na które składa się wiązka 169 celów czątkowych ma służyć jako przewodnik dla krajów i firm na całym świecie w celu stworzenia zrównoważonego i sprawiedliwego świata oraz długoterminowej ochrony zasobów naturalnych.

Nasz wkład

Odnosząc się do ogólnej strategii Grupy SARIA i biorąc pod uwagę wyniki analizy istotności, przyporządkowaliśmy kluczowe elementy naszych Ram SARIA i Zasad Biznesowych oraz zidentyfikowane istotne tematy do 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Na podstawie powstałej macierzy zidentyfikowaliśmy 6 celów zrównoważonego rozwoju, które mają największe znaczenie dla nas oraz naszych partnerów i do których wnosimy największy wkład. Nasze jednostki biznesowe koncentrując się na tych 6 celach zrównoważonego rozwoju, równolegle starają się pracować nad tym aby mieć wkład do pozostałych zagadnień zrównoważonego rozwoju, aby wypełnić wszystkie 17 celów a tym samym mieć udział w zapewnieniu bardziej zrównoważonego świata i zdrowszego życia.

3

Good Health and
well-being

4

Quality
Education

7

Affordable and
Clean Energy

8

Decent Work and
Economic Growth

9

Industry, Innovation
and Infrastructure

12

Responsible Consumption
and Production

13

Climate
Action

17 

Partnerships
for the Goal

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy?

Skontaktuj się z nami. Czekamy na Twoją wiadomość
E-Mail: info@saria.pl | Phone: +48 22 428-428-0